Medezeggenschapsraad

Alle scholen van West Openbaar Onderwijs hebben een medezeggenschapsraad (MR). De MR is een overlegorgaan op beleidsniveau, samengesteld uit ouders en personeelsleden.
De MR gaat regelmatig in gesprek met de schoolleiding over allerlei zaken die de school betreffen, zoals financiën, personeelsbeleid, overblijven en het schoolplan. Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR een adviserende, dan wel een instemmende rol in de gang van zaken rond het beleid van de school. De vergaderingen van de MR zijn in principe openbaar.

 

Daarnaast heeft West een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) bestaande uit ouders en leerkrachten van alle scholen. De GMR behartigt de belangen van alle openbare basisscholen die bij onze organisatie zijn aangesloten. In de GMR worden die zaken besproken die alle openbare scholen aangaan.