Klachten & integriteit

De kwaliteit van het onderwijs staat bij ons voorop! Veiligheid, openheid en een duidelijke structuur zorgen voor een prettig schoolklimaat. Aandacht voor normen en waarden spelen daarin een grote rol.
Het contact met ouders is heel belangrijk in onze organisatie. Wij stellen het erg op prijs als u met vragen of opmerkingen naar ons toekomt.

 

Bent u niet helemaal tevreden met de gang van zaken rondom uw kind? Meld dit dan rechtstreeks bij de leerkracht van uw kind. U kunt hiervoor ook een afspraak maken.         

 

Directeur

Een enkele keer lukt het niet om samen met de leerkracht tot een oplossing te komen. Dan kunt u bij de (plaatsvervangend) directeur terecht. 
 

Schoolcontactpersoon

De schoolcontactpersoon is iemand van het team, die getraind is in het omgaan met klachten. U krijgt van deze contactpersoon advies over wat u het beste kunt doen. Ook kan de schoolcontactpersoon contact opnemen met de vertrouwenspersoon. De schooldirecteur kan u ook adviseren hoe u het beste kunt handelen en doorverwijzen naar de schoolcontactpersoon of de vertrouwenspersoon.

 

Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon adviseert en staat ouders bij als dat nodig is. Deze persoon werkt onafhankelijk van de school of het bestuur. Hij of zij helpt ouders met het op schrift stellen van een klacht. Wanneer justitieel ingrijpen noodzakelijk is (b.v. in geval van mishandeling of seksuele intimidatie), begeleidt de vertrouwenspersoon de ouders daarbij. Hij of zij zoekt, indien gewenst, met de ouders en de school naar een bemiddelaar.

 

Vertrouwensinspecteur

Binnen de Inspectie van het Onderwijs zijn inspecteurs aangewezen als vertrouwensinspecteurs. Zij adviseren en ondersteunen bij klachten rond seksueel misbruik of seksuele intimidatie. De vertrouwensinspecteur heeft geheimhoudingsplicht. Hij of zij zal altijd in goed overleg met de klager afspraken maken over de afhandeling van de klacht.

 

Meldingsplicht

Leerkrachten en directie zijn verplicht om het vermoeden van strafbare feiten (zoals seksueel misbruik, ernstige mishandeling of seksuele intimidatie) te melden aan het bestuur van de organisatie. Het stichtingsbestuur is wettelijk verplicht om bij het vermoeden van deze strafbare feiten in de schoolsituatie een melding te doen bij de vertrouwensinspecteur.

 

Landelijke Klachten Commissie

De scholen zijn aangesloten bij een Landelijke Klachtencommissie (LKC). Klachten waar ouders en school samen niet uit komen, kunnen aan hen worden voorgelegd. Dit gebeurt vaak op advies of door bemiddeling van de schoolcontactpersoon of de vertrouwenspersoon. Ouders kunnen hun klacht ook rechtstreeks aan de LKC voorleggen. De LKC gaat na of de klacht gegrond is en brengt advies uit aan het bevoegde gezag. Het bevoegde gezag brengt de betrokken partijen binnen vier tot maximaal acht weken schriftelijk op de hoogte van hun standpunt over het advies. Ze informeren de betrokkenen ook over de eventuele te nemen maatregelen naar aanleiding van het advies.

 

Namen en adressen

Schoolcontactpersoon:
De gegevens van de schoolcontactpersoon staan in de schoolgids van de school.

Vertrouwenspersoon:
Mevrouw K. Wetsteijn

E

 

info@wetsteijnconsultancy.nl

 

T 06 - 8139 8928
 
Landelijke Klachten Commissie:
Postbus 162
3440 AD Woerden

Vertrouwensinspecteur:
Inspectie van het Onderwijs
T 0900 - 1113111