Privacy & gegevensbescherming

West Openbaar Onderwijs vindt de privacy en de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens essentieel. Onze organisatie doet er alles aan om de bescherming en het correcte gebruik van persoonsgegevens, zoals naam en adres, te waarborgen.

Privacyreglement

In het privacyreglement staat waarom en wanneer de school en de stichting persoonsgegevens registreren. De meeste gegevens ontvangen wij van ouders (zoals bij de inschrijving). Daarnaast registreren leraren en ondersteunend personeel van de school gegevens over onze leerlingen (zoals cijfers en vorderingen). Soms is het nodig om bijzondere persoonsgegevens te registreren voor de juiste begeleiding van een leerling (zoals medische gegevens, bijvoorbeeld dyslexie of ADHD). Dit gebeurt alleen na toestemming van de ouder/verzorger.

 

ESIS

De leerlinggegevens worden opgeslagen in ons digitale administratie- en leerlingvolgsysteem ESIS. Dit programma is beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot medewerkers van de school. Onze scholen maken onderdeel uit van West Openbaar Onderwijs. Daarom worden persoonsgegevens gedeeld met de stichting voor de gemeenschappelijke administratie. 

 

Afspraken met derden

De scholen gebruiken digitale leermaterialen. Hiervoor is een beperkte set met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te kunnen identificeren als deze inlogt. Wij hebben met de leveranciers duidelijke afspraken gemaakt over de gegevens die ze van ons krijgen. De leverancier mag de leerlinggegevens alleen gebruiken voor het doel waarvoor wij toestemming geven. 

 

Gegevens inzien

Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te zien. Als de gegevens niet kloppen, dan corrigeren wij de informatie. Wanneer de opgeslagen gegevens niet meer relevant zijn voor de school, kunt u die specifieke gegevens laten verwijderen. Voor vragen of het uitoefenen van uw rechten kunt u contact opnemen met de leerkracht van uw kind of met de directie van de school. 

 

Toestemming

Als wij bepaalde gegevens van onze leerlingen willen delen met derden, dan zullen wij daarvoor altijd eerst toestemming vragen aan de ouders/verzorgers. Het kan gaan om het delen van foto’s en video’s op de schoolsite, maar ook om het uitdelen van klassenlijsten of adreslijsten. Voor het gebruik van beeldmateriaal is specifieke toestemming nodig van betrokkenen. Deze toestemming wordt bij inschrijving aan u gevraagd.  

 

Er zijn instanties met wie de stichting verplicht is gegevens te delen, bijvoorbeeld DUO vanwege de financiering en eventuele vervolgscholen.  

In onderstaande protocollen leest u hoe onze organisatie persoonsgegevens verwerkt en beschermt. 

 

Klachten

Heeft u een klacht over de werkwijze van de stichting of school bij de verwerking van uw persoonsgegevens? Meld dit dan bij de school of bij de functionaris gegevensbescherming van West Openbaar Onderwijs, Chris de Beer, c.debeer@privaty.nl.

U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als het gaat om de bescherming van persoonsgegevens. 

 

Contact 

Voor vragen en verzoeken op het gebied van privacy neemt u contact op met:

West Openbaar Onderwijs 
Zuidweg 89

2671 MP Naaldwijk

info@westopenbaaronderwijs.nl 

Tel: 0174 - 628572