Leerplicht & verzuim

Vanaf hun vijfde jaar moeten kinderen verplicht naar school. Deze leerplicht stopt aan het eind van het schooljaar waarin hij/zij 16 jaar wordt. Dit staat beschreven in de Leerplichtwet. Ouders en verzorgers hebben de verantwoordelijkheid om hun kind in te schrijven bij een school. Ze zorgen ervoor dat hun kind naar school gaat. Elk kind in Nederland heeft recht op onderwijs, dat is een leerrecht. De leerplichtambtenaar van de gemeente controleert of kinderen niet onterecht van school wegblijven.

Geoorloofd verzuim

Uw kind hoeft niet naar school als het ziek is. Geef dat wel direct door aan de school. Wanneer uw kind ziek wordt tijdens de vakantie en daarna niet naar school kan, dan heeft u een doktersverklaring uit het vakantieland nodig. U kunt vrijstelling aanvragen voor belangrijke gebeurtenissen in de familie, of voor verplichtingen vanwege uw geloof. Dit valt onder bijzonder verlof. Overleg in alle gevallen met de school van uw kind.

 

Ongeoorloofd verzuim

Als een leerling zonder toestemming van school wegblijft, noemen we dat ongeoorloofd verzuim. De school neemt dan altijd contact op met de ouders of verzorgers. We melden dat aan de leerplichtambtenaar. Die controleert de verzuimmelding en onderzoekt de oorzaak of reden van het ongeoorloofd verzuim. De leerplichtambtenaar heeft contact met ouders of verzorgers van de betreffende leerling.

 

Bijzonder verlof

Alleen om zéér dringende redenen is het mogelijk voor een beperkt aantal dagen vrij te krijgen. Een dergelijk schriftelijk verzoek kunt u indienen bij de directeur door het invullen van het formulier Aanvraag vrijstelling schoolbezoek. Wij beoordelen uw aanvraag aan de hand van de wettelijke regeling, eventueel in samenspraak met de leerplichtambtenaar. U krijgt hier dan schriftelijk bericht van. De formulieren zijn op school te verkrijgen.