Zo ziet de organisatie van het bestuur eruit

Het bestuur van West Openbaar Onderwijs is in 2013 overgestapt van het klassieke bestuursmodel naar het raad-van-toezichtmodel.
Dit betekent dat bestuur en toezicht via aparte organen, namelijk het college van bestuur en de raad van toezicht, zijn gescheiden. Daarbij is het college van bestuur het bevoegd gezag en treedt de raad van toezicht op als intern toezichthouder. Een raad van toezicht bewaakt de hoofdlijnen van het beleid. Een college van bestuur kan zeer slagvaardig handelen, omdat het zelf verantwoordelijk is voor het beleid.

Stichting West Openbaar Onderwijs is een organisatie voor het primair onderwijs. Onderstaand treft u de informatie aan:

 

Statutaire naam van de instelling: Stichting West Openbaar Onderwijs
RSIN: 813262938
Adres: Zuidweg 89, 2671 MP Naaldwijk
Telefoonnummer: (0174) 628572
e-mailadres: info@westopenbaaronderwijs.nl

 

Bezoldigingsbeleid toezichthouders en bestuurders:
De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vacatievergoeding voor hun werkzaamheden in overeenstemming met de richtlijnen van de VTOI. Het lid van het College van Bestuur worden in overeenstemming met de cao bestuurders primair onderwijs bezoldigd.

 

Beloningsbeleid personeel:
Ten aanzien van het beloningsbeleid van de werknemers van de stichting geldt de cao voor het primair onderwijs.